Міжнародна науково-практична конференція «Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики»

Запрошуємо до участі 20-21 березня 2020 року

Конференція планується за такими напрямами:

  1. Загально-теоретичні та історичні аспекти формування іміджу і репутації.
  2. Ціннісні орієнтири сучасного демократичного суспільства.
  3. Інформаційно-комунікаційні технології та формування громадської думки.
  4. Традиційний та інноваційний PR-інструментарій і репутаційний менеджмент.
  5. Роль ЗМІ в процесі трансформації політичної системи сучасної України та у формуванні міжнародного іміджу держави.

Для участі у конференції просимо до 10 лютого 2020 року подати текст доповіді,а також заявку, в якій вказати: прізвище, ім’я, по батькові (повністю); місце роботи; науковий ступінь і вчене звання; тему доповіді.

Збірник наукових праць «Імідж і репутація»буде видано до початку роботи конференції.

Конференція відбудеться в Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця 36 (корп.2), ауд. 505 (початок об 11.00).

Модератор:доктор політичних наук, професор Кочубей Лариса Олександрівна (066-31-33- 984).

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Електронна адреса для подання заявок:pr_konferentsiia@ukr.net

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, не ініціали)

Науковий ступінь, учене звання, посада

Організація

Науковий керівник (для студентів, магістрів, аспірантів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання

Тема доповіді

E-mail

Контактні телефони

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

Обсяг статті – 8–12 сторінок (шрифт – TimesNewRoman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1 см).

Обов’язкові елементи публікації: Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують окремим рядком у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

Відомості про автора (авторів) вказують праворуч у наступному порядку: перший рядок – ім’я та прізвище автора; другий – номер ORCID, науковий ступінь і вчене звання; третій рядок – посада, місце роботи (повна назва); четвертий рядок – населений пункт, де живе або працює автор, та назва країни (зазначаються в дужках), e-mail. Номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).

Анотація подається відповідно до побудови: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Мінімальний обсяг анотації –1800 друкованих знаків. Обов’язкова вимога – належний рівень перекладу анотацій.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки. Усі частини статті повинні бути виділені.

Список використаної літератури публікується під заголовком «Список використаних джерел». Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання на літературу слід подавати за допомогою дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки двокрапкою (Дегтярьов, 2014: 12).

Відповідальна за збірник:докт.філолог. наук, професор Гарачковська Оксана Олександрівна (050 942 40 04).

 

Наукові статті надсилати за ел. адресою pr_konferentsiia@ukr.net до 10 лютого 2020 р.