Чернігівський відокремлений підрозділ

Кальницька Катерина Олексіївна – Член Президії АППУ, Кандидат психологічних наук, доцент

Контакти:
E-mail: e.kalnytska ĀT gmail.com
tel.: 380502163881
FB: https://www.facebook.com/kateryna.kalnytska

Освіта:
1.Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького, 1978 р., спеціальність – «Педагогіка і психо-логія (дошкільна)», кваліфікація:викладач дошкільної педагогіки і психології, методист з дошкільного виховання), Диплом з відзнакою ЖВ-І №123802
2. Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю Психологія: Практична психологія, 1996 р., Диплом про перепідготовку ДСК № 011982.
3. Диплом кандидата наук ДК № 004730 зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту психології ім. Г.С.Костюка у 1999 р.
4. Атестат доцента ДЦ №007647, Київ, 2003 р. Вчене звання доцента кафедри психології і соціології.

Наукові інтереси:
Соціальна психологія, психологія особистості, гендерні дослідження, протидія домашньому насильству

Основні публікації:
1. Кальницька К. О. Мотивація професійного розвитку педагога / К. О. Кальницька // Освіта і управління. – 1997. – Т.1, №3. – С. 130–140.
2. Кальницька К. О. Теорія мотивації А. Маслоу / К. О. Кальницька // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – №3. – С. 36-38.
3. Кальницька К. О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації / К. О. Кальницька // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №1-2. – С. 10-12; 13-14.
4. Кальницька К. О. Мотивація педагога до підвищення професійної кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. :спец. 19.00.05 «Соціальна психологія» / К. О. Кальницька. – К., 1999. – 20 с.
5. Кальницька К. О. Мотивація педагога до підвищення професійної кваліфікації : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Кальницька Катерина Олексіївна. – К., 1999. – 212 с.
6. Кальницька К. О. Когнітивний та моральний розвиток особистості: гендерний аналіз у соціально-психологічних дослідженнях / К. О. Кальницька // Актуальні проблеми психології. Т. І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2002. – Ч. 3. – С.63-68.
7. Кальницька К. О. Системне дослідження мотивації підвищення професійної кваліфікації особистості в сфері освіти / К. О. Кальницька // Актуальні проблеми психології. Т. І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2002. – Ч. 5. – С .200-210.
8. Кальницька К. О. Психологічний аналіз мотиваційних технологій професійної діяльності людини / К. О. Кальницька // Актуальні проблеми психології. Т.І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2002. – Ч. 6. – С. 39-52.
9. Кальницька К. О. Вплив особистісних та ситуаційних детермінант на мотивацію поведінки і діяльності особистості / К. О. Кальницька //Актуальні проблеми психології. Т. І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Міленіум, 2002. – Ч. 8. – С. 59-68.
10. Кальницька К. О. Особистісні та ситуаційні детермінанти мотиваційного процесу в аналізі теорій зарубіжних психологів / К. О. Кальницька //«Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку»: Матеріали ІУ Костюківських читань / За ред. С. Д. Максименка. – К. : «Міленіум», 2003. – Т. 2. – С. 243-248.
11. Кальницька К. О. Соціально-психологічні технології формування іміджу / К. О. Кальницька, Ю. С. Кальницька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : зб. наук. праць. Серія «Психологічні науки». – Чернігів, 2003. – Вип. 21. – С. 92-95.
12. Кальницька К. О. Соціально-психологічні особливості роботи студентського профспілкового лідера / К. О. Кальницька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : зб. наук. праць у 3-х томах. Серія «Психологічні науки». – Чернігів, 2005. – Т. 1. – № 31 – С. 181-187.
13. Кальницька К. О. Адаптованість особистості як чинник процесу мотивації особистісного зростання в умовах соціально економічних змін / К. О. Кальницька // Актуальні проблеми психології. Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К. : «Міленіум», 2005 – С. 48-54.
14. Кальницька К. О. Результативність поведінки і діяльності педагога як мотиваційний чинник підвищення професійної кваліфікації / К. О. Кальницька // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – Київ-Ніжин : Видавництво НДУ; ДС «Міланік», 2008. – Т. 10. – Вип.6. – Частина 1. – С. 278-288.
15. Кальницька К. О. Аналіз насильства у філософській антропології ХХ століття / К. О. Кальницька, Ю. С. Кальницька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – №18 (31). – С.149 – 159.
16. Кальницька К. О. Рольова диференціація лідерства: сутність, підходи до вивчення та крос-культурні відмінності / К. О. Кальницька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : зб. наук. праць у 2-х т. Серія «Психологічні науки». – Чернігів, 2009. – Т. 1. – Вип. 74 – С 192-200.
17. Кальницька К. О. Допомога жертвам насильства в сім’ї в Україні: реалії сьогодення / К. О. Кальницька // Науковий журнал. – Психологічні перспективи: Спец. випуск: «Психологія соціальної роботи» – К. : Золоті ворота, 2011. – С. 31-37.
18. Кальницька К. О. Дихотомія «насильство-ненасильство» у філософській антропології та етиці ХХ століття / К. О. Кальницька, Ю. С. Кальницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : зб. наук. праць. Серія «Психологічні науки». – Чернігів, 2011. – Т. 1. – Вип. 94 – С 177-180.
19. Кальницька К. О. Особливості самосвідомості особистості у психологічному портреті сучасного студентства / К.О. Кальницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : зб. наук. праць. Серія «Психологічні науки». – Чернігів, 2012. – Т. 1. – Вип. 105 – С. 130-134.
20. Кальницька К. О. Особливості самосвідомості студентства в юнацькому віці / К. О. Кальницька // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / Черніг. нац. технолог. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2013. – № 2(3). – С. 45-56.
21. Кальницька К. О. До питання становлення і розвитку теорії трансактивної пам’яті / К. О. Кальницька // «Психологічні перспективи». – 2014. – Вип. 24. – С. 137-150.
22. Кальницька К. О. Соціально-психологічні технології роботи з жінками-жертвами насильства в сім’ї та чоловіками-кривдниками / К.О. Кальницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 121. Т.1. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – 228 с. (Серія: Психологічні науки). – С. 143-148. 17 с
23. Кальницька К. О. Криза непорозуміння у відносинах батьків та дітей-підлітків / К.О. Кальницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 128. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – 320 с. (Серія: Психологічні науки). – С. 121-125.14 с.
24. Kalnytska K. Social psychological techniques in work with battered women and intervention strategies for offenders experiences in Ukraine / K. Kalnytska // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv : CNUT, 2015. – P. 131-134.
25. Kalnytska К. Transactive memory as a social psychological phenomenon of group mind / Kateryna Kalnytska // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – Vol. 3, №4. – P. 54-57.
26. Kalnytska К. Professional burn-out: risk groups and symptoms of the syndrome/ Kateryna Kalnytska // Ukraine – EU. Modern Technolody, Busines and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice – Chernigiv : CNUT, 2016. – P. 10-12.
27. Kateryna Kalnytska Identification of students as a mechanism of professional self-identification and a component of personality self-consciousness / Kateryna Kalnytska // Ukraine – EU. Innovation, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. – Chernigiv : CNUT, 2018. – P. 355-358.
28. Кальницька К. О. Насильство як соціальний феномен: соціально-психологічні причини та етико-моральні засади протидії / К. О. Кальницька, Н. В. Шакун // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 6 (20). – C. 19-32. 20 с. 0,9 др. арк.
29. Kateryna Kalnytska Identification of students as a mechanism of professional self-identification and a component of personality self-consciousness / Kateryna Kalnytska // Ukraine – EU. Innovation, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. – Chernigiv : CNUT, 2018. – P. 355-358.
30. Borys Lazorenko, Kateryna Kalnytska. Readaptation of ATO Veterans and their Wives: Experience of Psychosocial Assistance School // Mental Health Global Challenges XXI Century MHGC Proceeding – 2018 – var.2. – Rome, 2018. – P 59-60. / Режим доступу https://www.mhgc21.org/uploads/MHGC-Proceedings-2018.pdf
31. Лазоренко Б. П., Кальницька К. О. Досвід школи соціально-психологічної допомоги: реадаптація українських ветеранів і їхніх дружин / Б. П. Лазоренко, К. О. Кальницька // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 1 (11). – К. : КиМУ, 2018. – С. 107-119. (0,5 друк. арк.)
32. Кальницька К. О. Особливості ціннісно-смислового компоненту професійної ідентичності випускників бакалаврату соціономічного профілю / Л. А. Остапенко, К. О. Кальницька, Т. В. Мазур // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018 – № 2 (12) – С. 65-73.
33. Lazorenko, B., & Kalnytska, K. (2019). Theoretical model of psychosocial support for veterans of Anti-Terrorist Operation / Joint Forces Operation in conditions of hybrid war and peace. Social and Political Psychology Studies, (44(47), 26-36. https://doi.org/10.33120/ssj.vi44(47).114
34. Кальницька Катерина, Лазоренко Борис. Громада як ресурс психологічної реабілітації та соціального супроводу членів сімей загиблих учасників АТО // К.О. Кальницька, Б.П. Лазоренко // Mental Health Global Challenges XXI Century / Режим доступу DOI: http://doi.org/10.32437/IPSIProceedings.Issue-2019 – С. 8-10.
35. Кальницька К. О., Смоляр Я. Л. Науково-практичні засади соціально-психологічної допомоги ветеранам АТО та воїнам ООС // Юність науки – 2019 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2 ч. / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – Ч. 2. – С. 73-75.
36. Лазоренко Б.П., Кальницька К.О. Соціально-психологічний супровід реадаптації учасників АТО (ООС) та волонтерів до мирного життя // Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи» Київ 2019. – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України Індексовано у CROSSREF. – Режим доступу: DOI: 10.33120/UCSPProceedings-2019. – С 205-207.
37. Кальницька К.О., Кальницька Ю. С. Домашнє насильство: соціологічний аналіз явища в Чернігівській області (презентація доповіді)/ «Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи» : збірник тез Обласної науково- практичної конференції (м. Чернігів, 24 жовтня 2019 р.) / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, ЧНТУ, 2019. – С. 4-22 / Режим доступу : https://stu.cn.ua/media/files/conference/zbirnik-nas.pdf
38. Кальницька К. О., Литвинчук Ю. Л. Соціально-психологічна допомога особам, які стали жертвами домашнього насильства // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 394-397.
39. Гарішина А. В., Кальницька К. О. Діяльність громадських організацій щодо захисту прав людини // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 384-386.
40. Кальницька К.О., Кошель В. О. Паніка як соціально-психологічний вплив у стресових ситуаціях// Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 396-398.