Полтавський відокремлений підрозділ

Моргун Володимир Федорович – Голова відокремленого підрозділу АППУ, кандидат психологічних наук почесний професор кафедри психології професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Контакти:
E-mail: v.f.morgun ĀT gmail.com
tel.: 380506355590
FB: https://www.facebook.com/v.f.morgun

Освіта:
Московський державний університет імені М. В. Ломоносова
психолог, викладач психології
диплом Щ №878118 від 30.06.1971

Наукові інтереси:
психологія управління, демократія і псевдодемократія, психологія керівництва первинним колективом (кафедрою), психологія виховання в системі А. С. Макаренка,
психологія наклепу в масмедіа, мотивація кохання

Основні публікації:
-Моргун В.Ф. Крос-культурне дослідження мотивації кохання американських, радянських та українських учителів / В.Ф.Моргун // Ментальність, духовність, саморозвиток особистості / за ред. О.В.Киричука та ін. Київ – Луцьк, 1994. – Част. ІІ. – С. 250-254.
-Моргун В. Ф. Виховні ідеали двох етнокультур: північно-американської та східно-слов’янської / В. Ф. Моргун // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі. Матеріали V Міжнародної н.-п. конфер. / за ред. М. І. Пірен. – Ч. 1. – Киів-Чернівці: КВГУ, 1997. – С. 443-448.
-Моргун В.Ф. Психологія особистості в педагогіці А.С. Макаренка. Факсимільний збірник праць 1988-2001 рр.–Полтава, 2002. – 84 с.
-Моргун В.Ф. Становлення громадянськості особистості в контексті її психічної та соціальної зрілості / В.Ф. Моргун // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інстит. психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К.: Гнозіс, 2004. – Т. VI. – Вип. 2. – С. 203-215.
-Моргун В.Ф. «Багатовимірний опитувальник мотивації кохання» як критеріально-орієнтована методика психодіагностики // Наукові студії із соціальної та політичної психології. Зб. статей / За ред. С.Д. Максименка, М.М. Слюсаревського. – Вип. 16. – Київ, 2007. – С. 268-277.
-Моргун В.Ф. Наклеп як багатовимірне етико-психологічне явище // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 60-65; № 2. – С. 68-77.
-Моргун В.Ф. Етнопсихологія привітань / В.Ф.Моргун // Педагогіка толерантності. – 2010. – № 2. – С.120-121.
Моргун В.Ф. Етнопсихологія розлучень / В.Ф.Моргун // Педагогіка толерантності. – 2010. – № 2. – С.119-120.
-Моргун В.Ф. Антиномії землеробства: геноцид або порятунок народу / В.Ф. Моргун // Вернадськіанська ноосферна революція у розв’язанні екологічних та гуманітарних проблем. Зб. матеріалів ІV Всеукраїнських Моргунівських читань із міжнародною участю, присвячених 90-річчю від дня народження видатного українця / за ред. В.І. Аранчій та ін.; відпов. за вип. П.В. Писаренко, М.М. Опара, В.Ф. Моргун. – Полтава: Дивосвіт, 2014.– С. 99-104.
-Моргун В. Ф. Психологія багатовимірної толерантності особистості та її межі / В. Ф. Моргун // Психологія і особистість. Науковий фах. журн. з психології. – К. – Полтава, 2015. – № 1. – С. 143-161.
-Моргун В.Ф. Україна: Майдан чи… ешафот? Думи скорботи та надії на психопрофілактику війни слов`ян до останнього українця / В.Ф. Моргун; епіграф Л.В. Костенко; замість післямови: В.В. Рибалка, Ю.Ч. Кім, Л.М. Овдієнко. – Полтава, 2018. – 2-е вид., доп. – Полтава, 2018. – 50 с.
-Моргун В. Ф. Інобуття особистості після смерті та апробація методики соціометричного контент-аналізу ставлення нащадків до видатного діяча / В. Ф. Моргун // Психологія і особистість. – К. – Полтава, 2018. – № 2. – С. 208-226.
-Моргун В. Ф. Антон Макаренко – герой та ізгой української педагогіки. – 3-е вид., доп. – Полтава, 2019. – 61 с.
-Моргун В. Ф. Методика соціометричного контент-аналізу ставлення нащадків до видатного діяча та її апробація на прикладі українського педагога, психолога і письменника Антона Макаренка / В. Ф. Моргун // Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти. Матеріали І Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Луцьк, 11-12 квітня 2019 р.) / за ред. О. В. Лазорко, В. А. Ущиної, Ж. П. Вірної. – Луцьк: Волиньполіграф, 2019.– С. 277-283 / 306 с.
-Моргун В. Ф. Гуманно-демократичний менеджмент кафедри психології як життєвий метод групової психологічної роботи / В. Ф. Моргун // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Колект. монографія / відпов. ред. Н. І. Тавровецька. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 220-243 / 354 с.
-Моргун В. Ф. Демократія у трудових школах: від Миколи Неплюєва і Антона Макаренка до Федора Моргуна і Олександра Захаренка / В. Ф. Моргун // Моделі соціокультурного розвитку територій: перспективи та можливості у світлі історичної спадщини, сучасного та майбутнього. Зб. доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції (м. Суми, 25-27 вересня 2019 р.).– Суми: СНАУ, 2019. – Част. 1. – С. 227-236.
-Моргун В. Ф. Психопрофілактика вірусу дезінформації / В. Ф. Моргун // Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19. Інтернет-посібник / за наук. ред. В. Г. Кременя; координатор проекту В. В. Рибалка. – К.: ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – С. 194-203 / 243 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://aitdonntu.ucoz.ua/001_MedKab/internet_posibnik_za_red_vg_kremenja_ukr_ pdf_06.05.pdf
-Моргун В. Ф. Соціально-психологічні чинники перемоги партії «Слуга народу» на виборах до Верховної Ради України / В. Ф. Моргун // Соціально-психологічні технології розвитку особистості: Зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 14 травня 2020 р.) / ред. колегія: А. М. Яцюк (гол. ред), Н. О. Олейник, В. В. Мойсеєнко (заст. гол. ред), О. Є. Блинова, Н. І. Тавровецька та ін. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2020. – С. 232-235 / 432 с.
– Моргун В. Ф. (2021) Багатовимірна топологія ноопсихології особистості, її менталітету та інтедифії освіти. Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука. Колект. моногр. / Моргун В. Ф., Рибалка В. В., Самодрин А. П. та ін.; за наук. ред. А. П. Самодрина. Київ-Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2021. Т. 1. С. 208-234 / 352 с.
-Моргун В. Ф. Макаренко Антон Семенович // Соціальна психологія в Україні : довідник / за ред. М. М. Слюсаревського; упоряд. І. І. Ревера, С. Є. Фіськович (розд. 2 підгот. Ю. С. Кальницька за участі В. Ф. Моргуна та С. Є. Фіськович). 2-ге вид. перероб. і допов. Київ : Талком, 2019. С. 282-283 / 324 c. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/text-all16062020ok.pdf