Київський відокремлений підрозділ

 

Сусська Ольга Олександрівна – Член правління АППУ, канд. філол. н., доцент, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, факультет соціальних наук і соціальних технологій, кафедра PR

Контакти:
E-mail: susskaya.olga@gmail.com
tel.: +380676567768

Освіта:
Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філолог, диплом з відзнакою Б-І №59561; диплом кандидата наук КД № 033151

Наукові інтереси:
психологічні засади створення іміджу політичного лідера; медіапсихологія; психологія груп і спільнот; соціальна психологія; психологія спілкування

Основні публікації:
1.Сусская О.А. Гуманизация и персонификация масс-медиа: Гуманизация и персонификация коммуникативного взаимодействия в медиапространстве. Монография. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2013. 110 c.
2.Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – виртуализация: монография. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014. 132с.
3.Сусская О.А. Воздействие информационного пространства на психологическое выгорание личности // Науковий часопис Національного педуніверситету ім.М.Драгоманова. Серія 12. Психол. науки: зб. Вип. 19 (43). Київ: Вид-во НПУ ім.М.Драгоманова, 2007. С. 134 -139.
4.Cусская О.А. Кластеризация методологии как тенденция виртуализации науки о социуме //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific journal. № 1. 2014 (January-February). Vol.2. C.32-37.
5.Сусская О.А. Особенности репрезентации жизненного мира в информационном поле субъекта масс-медийных коммуникаций // International scientific professional periodical journal “The Unity of Science”. Vol.2. 2015 (January). Viena, Austria. P. 109-113.
6.Сусська О.О. Віртуальна свідомість як конструкт медіакомунікативістики та медіапсихології // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред.С.Д.Максименка. Т.ХІV, част. 2. Київ, 2012. С.345-352.
7.Сусська О.О. Духовний розвиток особистості: психологічні аспекти
комунікації // Українська психологія: сучасний потенціал. Київ, 1996. С.165- 174.
8.Сусська О.О. Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження когнітивної психології». Острог : Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 2009. Вип.12. С. 169 -181.
9.Сусська О. О. Інформаційний імунітет: Проблеми психологічного захисту в інформаційному просторі. Монографія. Київ, 2008. 107с.
10.Сусська О. О. Комунікативний тип особистості та його використання в політичній діяльності // Мова і культура. Вип.4. Т.1,Ч.2. Філософія мови і культури. Київ, 2002. С. 80-91.
11.Cусська О.О. Культурологічна теорія медіаосвіти та її значення для протидії маніпулятивним технологіям медіавпливу // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: збірник. Одеса, 2015.С. 228-230.
12.Сусська О. О. Культурологічні особливості сприймання продукції мас-медіа суб’єктами політичного процесу // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. Збірник наукових праць. Київ, 2001. Вип.3 С.276-279.
13.Сусська О. О. Легітимація національної ідентичності як соціальна та соціально- психологічна проблема // Культура і сучасність: Альманах. Київ, 2000. №1. С.98-116.
14.Сусська О.О. Міждисциплінарний характер медіадосліджень як сучасний тренд соціальних наук // European Political and Law Discourse. 2018. Volume 5. Issue 3, pp. 173-179.
15.Сусська О.О. Позиціонування соціології у стратегіях і процедурах публічної сфери в Україні // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. Вип. 8 (19). Київ, Інститут соціології НАН України, 2016. С.62-75.
16.Сусська О. О. «Про» і «контра» медійної масовізації свідомості в політичній комунікації мас та еліт //Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю (доповіді міжнародної конференції). Збірник / Ред. В. Г. Королько. Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ, 2016. С. 56-63.
17.Сусська О. О. Проблеми формування масової свідомості і нові форми комунікації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. Збірник наукових праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського. Вип.7. Київ : Міленіум, 2009. С.149 -160.
18.Сусська О. О. Психолого-комунікативні проблеми політичного дискурсу в сфері мас-медіа // Культура і сучасність: Альманах. 2001. №2. С.85-101.
19.Сусська О. О. Психологія інформаційної діяльності в сфері масової комунікації: Основи формування критеріїв інформаційного обміну. Монографія. Київ, 2007.
20.Сусська О. О. Психологічні та соціально-психологічні чинники організації часового простору особистості // Психологія в суспільстві, що трансформується. Матеріали Харківських Міжнародних психологічних Читань, присвячених пам’яті О. М. Лактіонова. Квітень 2010 р. Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. С.477-480.
21.Сусська О.О. Самосвідомість як інструмент культури та медіаграмотності // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 78. Запоріжжя, 2018. С. 68-76.
22. Сусська О.О. Семіосоціопсихологічні засади досліджень «образу суспільства» в медіакомунікативних системах// Проблеми політичної психології: зб. наук. праць /Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Київ : Міленіум, 2015. Вип. 2 (16). С.40-48.
23.Сусська О.О. Соціальне самопочуття у візії соціокультурного та соціопсихологічного підходів // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу САУ, м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 89-90.
24.Сусська О. О. Соціально-філософські та психолого- комунікативні проблеми політичного дискурсу // Мова і культура. Вип. 3. Т.1. Філософія мови і культури. Київ, 2001. С.143-151.
25.Cусська О. О. Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін у мас-медійному просторі // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць /Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Київ : Міленіум, 2014. Вип. 1 (15). С. 313-323.