Луганський відокремлений підрозділ

Богач Олена Володимирівна – Член АППУ, Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Контакти:
E-mail: bogachhelen7 ĀT gmail.com
tel.: 380671712330

Освіта:
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Диплом кандидата психологічних наук, ДК №010811, від 30 листопада 2012 р.

Наукові інтереси:
Психологія суб’єкта, психологія прийняття рішень, дитяча психологія

Основні публікації:
1. Богач О.В., Ковальова А.В. Вікові особливості морального розвитку старшокласників як предмет психологічного аналізу. // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. – К. : Вид-во ГНОЗІС, 2014, С. 12 – 20.
2. Ковальова А.В., Марусенко О.А., Богач Е.В. Единство обучения и воспитания как важнейшее условие формирования личности. // НАУКА И МИР Международный научный журнал, №2(6), 2014, Том 3. – С. 201 – 205.
3. Богач О.В. Гендерні особливості вибору стратегій поведінки в конфліктах студентами. // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – вип. 5 – Рівне : О. Зень, 2015, – С. 22 – 29.
4. Богач О.В. Психологічні особливості самоактуалізації студентів економічних спеціальностей. Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 38 (41). – С.204-212.
5. Богач О.В. Особливості та чинники активності суб’єкта в ситуаціях морального вибору. // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Психологія, 2017. – Т. 22. – Вип. 1 (43). – С. 108-118.
6. Богач О.В., Кіршо С.М. Механізми психологічного захисту як чинник здоров’язбереження студентів. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 152. У 2-х томах. Том 2 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. – 236 с. (Серія : педагогічні науки) . С. 36-39.
7. Богач О.В., Висоцька З.І. Психологічний аналіз третього етапу процесу прийняття рішень у ситуаціях морального вибору. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Психологія, 2018. – Т. 23. – Вип. 1 (47). – С.25-33.
8. Висоцька З.І., Богач О.В. Текстові структури – вербалізатори логічності (на прикладі економічних праць Івана Франка). // Українська мова. – Київ: Інститут української мови, 2019. – №2. – С. 106-115.
9. Формування цивілізаційних компетентностей особистості в системі вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. канд.. філол.. наук, доц.. С. М. Кіршо. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 420 с. / 46 с.
10. Оптимізація гуманітарної підготовки в контексті управління якістю вищої освіти: монографія / За загал. ред. к. філол. н., доц. С.М.Кіршо. – Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. –170 c. / 38 с.
11.Богач О. В. «Механізми психологічного захисту як чинник здоров’язбереження студентів». IV Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини». (28 квітня 2018 р., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка);
12. Богач О. В. «Психологічні особливості процесу комунікації студентів в інтерактивному просторі» .Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку». (08 – 09 лютого 2018 р., м. Одеса, ОНЕУ);
13. Богач О. В. «Культурні засоби кіберпростору як чинники розвитку самоусвідомлення особистості» ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу – 2018». (16 травня 2018 р. ), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
14. Богач О. В. «Медіаінформаційна грамотність особистості як важлива складова професійного розвитку студента» . IV Міжнародна науково-практична конференція «Мова і міжкультурна комунікація».(18-19 жовтня 2018 р., Полтавський університет економіки і торгівлі, Інститут української мови НАН України);
15. Богач О. В. «Психологічні компоненти індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування викладача». ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку». (31 січня – 1 лютого 2019 р., м. Одеса, ОНЕУ);
16. Богач О. В. «Психологічні передумови порушення академічної доброчесності у студентській спільноті». Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у просторі молодіжної субкультури». (28-29 березня 2019 р., Рівненський державний гуманітарний університет);
17. Богач О. В. «Етноцентризм як фактор ризику міжкультурної комунікації». Міжнародна наукова конференція «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів». (11-12 квітня 2019 р., Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Polonia Universiti in Czestochova (Польща));
18. Богач О. В. «Самоаналіз у сфері професійного становлення майбутніх економістів» Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу – 2019». (16 травня 2019 р., Навчально-науковий інститут іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка);
19. Богач О. В. «Результати емпіричного дослідження психологічних передумов розвитку студентської доброчесності та особливостей запобігання плагіату» XVII Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях». (20-21 квітня 2019 р., м. Одеса, ОНЕУ).
20. Богач О.В. Гендерні особливості вибору стратегій поведінки в конфліктах студентами. // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – вип. 5 – Рівне : О. Зень, 2015, – С. 22 – 29.
21. Богач О.В. Психологічні особливості самоактуалізації студентів економічних спеціальностей. Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 38 (41). – С.204-212.
22. Богач О.В. Особливості та чинники активності суб’єкта в ситуаціях морального вибору. // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Психологія, 2017. – Т. 22. – Вип. 1 (43). – С. 108-118.
23. Богач О.В., Кіршо С.М. Механізми психологічного захисту як чинник здоров’язбереження студентів. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 152. У 2-х томах. Том 2 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. – 236 с. (Серія : педагогічні науки) . С. 36-39.
24. Богач О.В., Висоцька З.І. Психологічний аналіз третього етапу процесу прийняття рішень у ситуаціях морального вибору. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Психологія, 2018. – Т. 23. – Вип. 1 (47). – С.25-33.
25. Висоцька З.І., Богач О.В. Текстові структури – вербалізатори логічності (на прикладі економічних праць Івана Франка). // Українська мова. – Київ: Інститут української мови, 2019. – №2
С. 106-115.
26. Формування цивілізаційних компетентностей особистості в системі вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. канд.. філол.. наук, доц.. С. М. Кіршо. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 420 с. / 46 с. (монографія)
27. Оптимізація гуманітарної підготовки в контексті управління якістю вищої освіти: монографія / За загал. ред. к. філол. н., доц. С.М.Кіршо. – Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. –170 c. / 38 с. (монографія)