Волинський відокремлений підрозділ

 


Вірна Жанна Петрівна – Член АППУ, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогічної та вікової психології Волинського національного університету імені Лесі Українки

Контакти:
E-mail: annavirna ĀT ukr.net
tel.: +380664841420

 

Освіта:
Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, педагогіка і методика початкового навчання

Наукові інтереси:
професійна психологія

Основні публікації:
Монографії:
1. Вірна Ж.П. Ефективна професіоналізація: методологія та практика життєво-стильової концепції особистості. Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців : монографія : у 4 т. / В.Й. Бочелюк, І.В. Ващенко, Т.В. Ткач та ін. ; за ред. В.Й. Бочелюка. Запоріжжя : КПУ, 2013. Т. 3. 159-176.
2. Вірна Ж.П.. Мудрик А.Б. Особистісна вимогливість професіонала: теорія, практика, методи вивчення: монографія. Луцьк: Вежа-друк, 2014. 189с.
3. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : колективна монографія / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова [та ін.] ; за ред. Ж. Вірної. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 588 с.
4. Психологія професійної компетентності медичних сестер: адаптаційний вимір : колективна монографія / О.В. Лазорко, П.Д. Гайдучик, А.М. Лазько [та ін.] ; за ред. Ж. Вірної. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 220 с.
5. Вірна Ж.П., Фенина О.Я. Професійний самоменеджмент особистості : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 212 с.
6. Virna Zh., Vichalkovska N., Ivanashko O. Education in University of the Third Age as increasing of human capital: the explication of the experience in Volyn region. – Education seniors in selected European countries : monografia naukowa zrealizowana w ramach współpracy transgranicznej (Białoruś, Litwa, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina). Warszawa 2016. S.127-133.
7. Вірна Ж.П. Довіра до організації: психологічні індикатори стресостійкості і задоволеності працею фахівців. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред. : С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Злівкова]. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. С. 247-270.
Підручники:
8. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. І.Я. Коцана; худож.-оформлювач І.М. Безрукавий. – Харків : Фоліо, 2014. – 462с (Розділ 5. Соціально-політичні небезпеки).
Навчальні посібники:
9. Вірна Ж.П. Психологія особистісної події : навч. посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 148 с.
Статті:
10. Вірна Ж.П. Організація життя позитивної особистості: конструктивна прогностика та професійна успішність. Наука і освіта: наук.-практ. журн. Південноукр. нац. пед. ун ту ім. К. Д. Ушинського. 2014. № 9. 65−71. (Web of Science Researcher ID is AAN-8480-2020).
11. Вірна Ж. Образ «політичного конфлікту»: семантичні універсалії оцінювання в індивідуальній свідомості студентської молоді. East European Journal of Psycholinguistics. Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. Issue 1. 216-223.
12. Вірна Ж. Професійний простір особистості: від ознак дисциплінарності до реальності суб’єктивного моделювання. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2014. Вип.23. 100-111.
13. Virna Zh. Social orientations of the future specialist of socionomic professions: axiological projecting dimensions. Evropean humanities studies: State and Society. 2015. Issue 1. 202-211.
14. Virna Zh. Professional Deformations: Tendencies, Dynamics and Risks of Manifestation. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2015. Vol. 28, No 2. 123-136 ; режим доступу : http://journals.umcs.pl/j/article/view/2553/2923
15. Вірна Ж.П. Координація особистісно-нормативних змін ціннісних орієнтацій в діапазоні професійної адаптації особистості. Психологія особистості : науковий журнал. 2015. № 1(6). 161-172. http://dx.doi.org/10.15330/ps.6.1.161-172
16. Virna Zh. Safety of personality in migration terms within the military conflict: organizational conditions of education and psychotherapy. American Journal of fundamental & experimental research. 2016/1(1). 94-103.
17. Вірна Ж.П. Психологічні координати конструктивного самозбереження особистості. Науковий вісник Миколаївського нац. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. І. Савенкової. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. № 1(17). 35-40.
18. Virna Zh., Lazorko О., Koshirets V. Professional safety in career choice period: empirical explication of professional reserves of a personality. Психологічне консультування і психотерапія. Харків, 2018. № 10. 37-44.
19. Вірна Ж.П. Кревська О.В. Мотиваційна детермінація професійної самоефективності в межах політичної реалізації особистості. Психологічні перспективи, Луцьк : СНУ, 2018. Вип. 32. 35-48. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2018-32-35-48
20. Вірна Ж.П., Лазорко О.В., Пустовойт М.В. Особистісна безпека в структурі соціальної зрілості студентської молоді: теоретико-методологічна експлікація. Psychological Journal. 2019. Vol. 5. Issue 10. ; DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.10