Запрошуємо до публікації у фаховому науковому збірнику

Запрошуємо до публікації у фаховому науковому збірнику наукових праць «Проблеми політичної психології». Збірник є фаховим у галузі психологічних наук .

Вимоги до тексту статей

 • загальний обсяг – 10-12 сторінок (до 20 тис. зн.);
 • міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зверху, знизу, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см; абзацний     відступ – 1,25 см;
 • шрифт Times New Roman, кегль 14;
 • назва статті – прописними літерами посередині тексту;
 • прізвище та ініціали автора, місце проживання – після назви у правому кутку;
 • література подається у двох списках (кегль 12) в кінці статті: 1) література за вимогами ВАК і 2) Reference (цей же список літератури, оформлений за стандартом Американської психологічної асоціації АРА 6th ) згідно з вимогами включення до наукометричної бази SCOPUS;
 • посилання на кожне джерело в тексті статті за формою [1, с. 3] у порядку згадування в тексті статті – обов’язкове;
 • назва файлу – прізвище автора латинськими літерами;
 • мова статті – українська або російська.

Стаття має відповідати вимогам до публікацій у фахових виданнях (Постанова ВАК України за № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.), тобто містити такі елементи:

 1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 3. Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 4. Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 5. Виклад основного матеріалу дослідження з описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 6. Висновки з даного дослідження і перспективи дальших розвідок у цьому напряму.

До статті обов’язково додаються: ключові слова (5-7 слів) і анотації українською, російською та англійською мовами (від 100 до 150 слів); при автоматичному перекладі анотацій програмами-перекладачами стаття відхиляється. 
Більш докладно вимоги щодо анотацій, ключових слів і списків літератури викладено на сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (http://ispp.org.ua/bibl_15.htm).    
У разі невідповідності зазначеним вимогам статті не розглядаються. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Рішення про включення статті в збірник приймає оргкомітет конференції.
Заявки на участь у конференції і тексти статей просимо надсилати до оргкомітету конференції на паперовому та електронному (у форматі RTF) носіях до 30 липня на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; e-mail: polpsyua@ukr.net, тема polpsy2014, текст статті – у прикріпленому файлі (назва файлу – прізвище латиницею до 8 знаків). 

За довідками звертатися до секретаря оргкомітет у конференції Чорної Лідії Георгіївни.Тел. для довідок  – (044) 425-24-08; (067) 724-43-11, (050) 656-75-16 (моб.). Тел./факс 425-45-56. Поточну інформацію щодо організації та проведення конференції буде розміщено на сайті АППУ: www.a.politpsy.org.ua
Друкування статей у збірнику здійснюється за рахунок авторів. Вартість однієї сторінки А4 – 30 грн., для членів АППУ – 15 грн. Ксерокопія квитанції про оплату додається до тексту статті або висилається факсом чи pdf-файлом електронною поштою. При відхиленні статті гроші за статтю автору повертаються.

Запрошуємо до співпраці, чекаємо на ваші матеріали!