Формування нового випуску збірника “Проблеми політичної психології”

Шановні колегиІнформуємо вас про початок формування змісту чергового  7 (21) випуску

збірника наукових праць “ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

 Збірник є фаховим у галузі психологічних наук і зареєстрований у міжнародній базі періодичних видань ISSN-реєстрі (№2411-1449). Періодичність видання – один раз на рік. Мова статті – українська, російська, польська, англійська, італійська.

Орієнтовні тематичні напрями збірника:

 1. Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей, історіографія).
 2. Суспільні трансформації та ідентифікаційні процеси в Україні (механізми, чинники, закономірності, сценарії суспільного та особистісного розвитку, соціальна, особистісна, громадянська, національна та етнічна ідентичність, політична самоідентифікація та націєтворення, націєтворчий процес і загальнонаціональна консолідація, соціально-психологічне мислення та прогнозування, розвиток, громадська думка, історична пам’ять).
 3. Психологія війни і миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, травми війни та реабілітація особистості, збереження ментального здоров’я, ціннісне порозуміння).
 4. Психологічні чинники владно-підвладних відносин і побудови в Україні громадянського суспільства (психологія влади і громади, складні соціальні та політичні ситуації, прийняття політичних рішень, відповідальність, політична і громадянська участь, масові акції, волонтерство, демократичні цінності, соціальні рухи).
 5. Політичні комунікації і виборчі кампанії: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізми (медіа, інтернет, переговори, мова, дискурс, політичні наративи, пропаганда, реклама, імідж).
 6. Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти (сприйняття суспільством освітніх реформ і їхній вплив на соціальну ситуацію, громадянська освіта, психотехнологічний супровід реформ, медіаграмотність та медіаосвіта, політична та масова культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі).
 7. Психологія політико-правових відносин (політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, справедливість, корупція як соціально-психологічне явище, уявлення про владу, психологічні чинники аномії, громадянська позиція, громадянськість).
 8. Міжгрупові відносини, соціальні та політичні конфлікти (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, групові та колективні травми, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші стереотипи, групові міфи та символи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, технології врегулювання конфліктів, групова консолідація і консенсус, соціальна реклама).
 9. Розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та завдання підготовки фахівців у цій галузі.

Видання 7 (21) випуску планується на листопад 2018 р. Для включення Вашої статті до збірника необхідно надіслати в редакцію: до 1 вересня заявку, до 1 жовтня текст статті.

Детальніше із вимогами та прикладами оформлення статей Ви можете ознайомитися, скачавши інформаційний лист

Для опублікування статті слід надіслати такі матеріали:

 1. Статтю, яка відповідає всім нижчезазначеним вимогам (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «s» в кінці назви, розширення doc або rtf).
 2. Заявку, оформлену відповідно до нижчезазначених вимог (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «z» в кінці назви, розширення doc або rtf).
 3. Рецензію наукового керівника (відсканований оригінал) для авторів без наукового ступеня із завіреним підписом за основним місцем роботи (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «r» в кінці назви, розширення pdf або jpg/jpeg).

Заявка  має містити таку інформацію:

 • назва статті (українською, англійською мовами);
 • довідка про автора:
 • прізвище, ім’я та по батькові (українською, англійською мовами),
 • місце роботи, навчання,
 • посада,
 • науковий ступінь,
 • вчене звання,
 • членство в АППУ,
 • електронна адреса,
 • контактний телефон,
 • ORCID (цифровий ідентифікатор автора. Отримати свій унікальний ідентифікатор ORCID можна, зареєструвавшись за посиланням: https://orcid.org/register),
 • для аспірантів додатково: рік навчання; ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний телефон наукового керівника.

 

Структурні елементи статті мають бути подані таким чином:

 1. УДК жирним шрифтом ліворуч.
 2. Прізвище та ініціали автора, місце проживання – у правому кутку.
 3. Назва статті (після прізвища та місця проживання) – прописними літерами по центру.
 4. Резюме статті (200-250 слів) і ключові слова (5-8 слів) українською мовою; у резюме стисло викладається зміст статті та наукова новизна дослідження, зазначається тип публікації: теоретичний огляд, оригінальне дослідження.
 5. Текст статті згідно з вимогами до публікацій у фахових виданнях (Постанова ВАК України за № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.), який має містити такі елементи:
  • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • Виклад основного матеріалу дослідження з описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • Висновки з даного дослідження і перспективи дальших розвідок у цьому напрямі.
  • Авторам також рекомендовано використовувати такі рубрики: відповідність етичним стандартам, персональний внесок авторів (якщо авторів публікації декілька), практична/соціальна значущість дослідження, обмеження дослідження, подяка (наприклад, грантодавцю, якщо дослідження було виконано за рахунок фінансової підтримки), а також у межах якої науково-дослідної роботи виконано дослідження (назва теми та номер державної реєстрації). 
 6. Література, що подається у двох списках у кінці статті: 1) згідно із стандартами Американської психологічної асоціації АРА 6th; 2) Reference – цей же список літератури, оформлений згідно з вимогами включення до наукометричних баз (транслітерація) з обов’язковим перекладом назви джерела англійською мовою; у списку літератури обов’язкова наявність джерел, виданих за останні 5 років.
 7. Прізвище та ім’я автора, назва та резюме статті (200-250 слів), в якому стисло викладено зміст статті, наукову новизну дослідження та зазначено тип публікації, російською мовою; ключові слова (5-8 слів) російською мовою.
 8. Прізвище та ім’я автора, назва та резюме статті (200-250 слів), в якому стисло викладено зміст, наукову новизну дослідження та зазначено тип публікації, англійською мовою; ключові слова (5-8 слів) англійською мовою (переклад резюме та ключових слів англійською мовою редакція робить самостійно). 

Вимоги щодо резюме, ключових слів і списків літератури викладено на сайтах: збірника «Проблеми політичної психології» (http://politpsy.org.ua), Асоціації політичних психологів України (http://appu.com.ua) та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (http://ispp.org.ua/bibl_15.htm).

 

Технічні вимоги до тексту статей:

  1. Загальний обсяг – 12-20 сторінок (до 40 тис. знаків).
  2. Міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зверху, знизу – 2, ліворуч – 3, праворуч – 1,5 см; абзацний     відступ – 1,25 см.
  3. Шрифт Times New Roman, кегль тексту статті – 14; резюме – 10, літератури – 12.
  4. Стиль – «Звичайний».
  5. Вирівнювання – по ширині, переноси не допускаються; у тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу).
  6. При оформленні тексту обов’язково розрізняти дефіс «-», який не відділяється пропусками, і коротке тире «–», відокремлюване з обох сторін пробілами.
  7. Граничні розміри таблиць та рисунків у тексті (104×170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею, а рисунка – під таблицею; мінімальний кегль тексту в таблиці – 10.
  8. Таблиці, рисунки та графіки мають бути пронумеровані, кожен повинен мати назву.
  9. Всі структурні елементи тексту мають бути виділені жирним шрифтом.
  10. Посилання на кожне джерело в тексті статті – обов’язкове (прізвище автора, рік видання); якщо джерел декілька, то вони відокремлюються крапкою з комою (прізвище автора, рік видання; прізвище автора, рік видання); усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела зі вказуванням сторінки (сторінок) за формою (прізвище автора, рік видання, с. 1-3).
  11. Список літератури оформлюється мовами оригіналу (виключення – китайська, японська, корейська та арабська; у такому разі назва джерела наводиться англійською із зазначенням мови оригіналу в дужках) та подається за алфавітом, без нумерації; не допускається наведення в списку літератури джерел, на яких немає посилання в тексті.
  12. Посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби.
  13. Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.
  14. Якщо в огляді літератури або далі по тексту є посилання на прізвище вченого, його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.
  15. Вторинне цитування не дозволяється.
  16. Усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

 

На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписом(ами) автора(ів) (у сканованому форматі), такого змісту:

 

«Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті «…», засвідчую, що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату. Автор(и) гарантує(ють), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання в статті матеріалів, що охороняються авторським правом. Автор(и) гарантує(ють), що стаття ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань. Автор(и) надає(ють) право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.»

У разі невідповідності зазначеним вимогам статті не розглядаються. Редакція залишає за собою право розташовувати за рубриками, редагувати, скорочувати та передавати рукописи статей на зовнішнє рецензування, листуватися в разі необхідності з авторами. Думка редакції може не збігатися з думкою авторів. Рішення про включення статті в збірник ухвалює редакційна колегія.

Друкування статей у збірнику здійснюється за рахунок авторів. Вартість однієї сторінки А4 – 40 грн, для членів АППУ – 20 грн, за переклад анотації англійською мовою додатково сплачується 100 грн, для членів АППУ – 50 грн. Пересилання збірника – 20 грн.

Після процедури сліпого рецензування експертами й отримання схвалення редакційної колегії до друку автор перераховує кошти за такими реквізитами: ЄДРПОУ 21655188, р/р 26000060254929 у ФРЦ «Приватбанк» м. Київ, МФО 320649 з поміткою «Проблеми політичної психології» (отримувач – Асоціація політичних психологів України).

Заявки, тексти статей і рецензії просимо надсилати на e-mail: polpsyua@ukr.net, тема polpsy2018. За довідками звертатися до заступника голови редакційної колегії Чорної Лідії Георгіївни. Тел. для довідок  – (044) 425-24-08; (067) 724-43-11, (050) 656-75-16 (моб.). Тел./факс 425-45-56. Інформацію щодо випуску збірника буде розміщено на сайті АППУ: www.appu.com.ua

 

 

Запрошуємо до співпраці, чекаємо на ваші матеріали!

З повагою, голова редакційної ради збірника, президент Асоціації політичних
психологів України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

М. М. Слюсаревський

Детальніше із вимогами та прикладами оформлення статей Ви можете ознайомитися, скачавши інформаційний лист